ความหมายที่ลึกซึ้งในตัวบายศรี

รู้หรือไม่ว่าตัวบายศรีนั้นทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบในการจัดพานบายศรีนั้นประดับลงไปโดยมความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ด้วย ไม่ได้ติดไว้เฉย ๆ หรือเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยพานบายศรีเองนั้นจะมีส่วนประกอบหลัก ๆ คือ ใบตองและข้าว นอกจากนี้ก็ยังมีเทียนชัย ดอกบัว น้ำมะพร้าวอ่อน เทียน 9 เล่ม แว่นเทียน 3 อัน ด้ายสายสิญจน์

บายศรีนั้นมีอยู่หลายชนิด และมีบางชนิดที่มีหลายชนิด แต่ในบายศรีที่มี 3 ชั้นนั้นก็จะมีความหมายแฝงอยู่ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ต้องมีการยึดมั่นในคุณธรรม 3 ประการ ดังนี้ คือ การประพฤติชอบทั้งกาย วาจา และใจ หรือกล่าวได้ว่า กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตตามลำดับที่กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง เมื่อคนในสังคมเพรียบพร้อมด้วยคุณธรม 3 ประการ สังคมก็จะมีความน่าอยู่นั่นเอง

ส่วนประกอบสำคัญในพานบายศรีต่าง ๆ ก็ให้ความหมายได้ลึกซึ้งดังนี้

  1. เทียนชัย หมายถึง แสงสว่างทางปัญญา การมีความรู้ การมีปัญญาเปรียเสมือนกับมีไฟนำทางตามทางเดินของชีวิตให้ถูกต้อง
  2. ดอกบัว หมายถึง บัวเหล่าที่ 4 ที่เบ่งบาน หลุดพ้นมาแล้ว พร้อมสำการรับแสงอรุนในวันใหม่อย่างเต็มที่ในทุก ๆ วัน
  3. แว่นเทียน ที่แว่นเทียนต้องใช้ทั้งหมด 3 อัน ก้เพื่อจะสื่อถึงความหมายถึงภพทั้ง 3 ภพ ได้แก่ กายภพ รูปภพและอรูปภพ นั่นเอง
  4. เทียน ที่เทียนนั้นมีทั้งหมด 9 เล่ม ก็จะมีการแบ่งเทียนนั้นออกเป็น 3 กลุ่ม หรือ 3 กอง โดยเป็นเทียนสามเล่มที่ผูกติดกับแว่นเทียน เพื่อสื่อถึงไฟทั้ง 3 คือ ไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ ซึ่งเป็นการที่สื่อความหมายให้เห็นว่า ราคะ โทสะและโมหะเหล่านี้ล้วนคือไฟ ที่จะเผาไหม้ตัวเราเองหากไม่รู้จักการยับยั้งและควบคุม มันสามารถที่จะเผาไหม้ชีวิตเราให้วอดวายได้ทุกเมื่อ
  5. ด้ายสายสิญจน์ เป็นการสื่อความหมายถึงการมีห่วงแห่งความผูกพันธ์ที่จะติดตัวเราอยู่ตลอดเวลา

คำสอนและความหมายทั้งหลายก็ยังคงใช้ได้จนถึงในยุคปัจจุบัน และจะยังคงเป็นจริงตลอดไป นับว่าคนไทยในสมัยโบราณนั้นมองทุกอย่างได้ทะลุปรุโปร่ง แฝงความหมายที่ลึกซึ้งมากในการใช้ชีวิตที่ตัวบายศรีเอง ต้องชื่นชมมาก ๆ ในตัวบรรพบุรุษของเราที่มีความคิด สติปัญญาดีที่สามารถมองปัญหาคำสอนทุกอย่างได้อย่าทะลุปรุโปร่ง จนสามารถนำมาเป็นคำสอนและวัฒนธรรมที่ล้ำค่าให้แก่ชนรุ่นหลังอย่างเราให้ได้รับไปสืบทอดให้ความงดงามและความหมายของประเพณีเหล่านี้ให้ได้สืบทอดกันต่อไปให้ชนรุ่นหลังรุ่นอื่น ๆ ได้รับรู้กันอีกนานและจะนานตลอดไป

Be Sociable, Share!